โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี ระยะที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 โดยมีกิจกรรมการหว่านปุ๋ยการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยกล้าหัวเชื้อราตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราชมงคลธัญบุรี เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ โดยมีผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี