พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อ คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี