โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556 ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc1301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้โอวาทกับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการฝึกงาน

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี