ภาพกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้รุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่มากขึ้นทั้งในและต่างภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี