ภาพบรรยากาศ ราชมงคลสร้างพิธีกรระดับนานาชาติ พร้อมรับประชาคมอาเซียน

ราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเทคนิค และภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับการทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีกิจกรรมนานาชาติ พร้อมทั้งแบบธรรมเนียมสากล (International Protocol)  ณ ห้องมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่แล้ว มาฝึกใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง และเข้าใจแบบธรรมเนียมสากล เพื่อการทำหน้าพิธีกร บนเวทีกิจกรรมนานาชาติ   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาจารย์บุคลากรจาก 8 มทร. และจากทุกคณะใน มทร.ธัญบุรี รวมทั้งสิ้น 30 คน

วิทยากรประกอบด้วย  พล. อ.ต. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  ดร. พรทิพย์  กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน  คุณดุริยา  อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ และคุณสุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ที่ปรึกษาอิสระด้านพัฒนาบุคลิคภาพ