นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต

 

ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร