ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารและคณาจา

Read more

ประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ฉบับประชาพิจารณ์ ระดับอุดมศึกษา

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

Read more

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลย

Read more

ภาพบรรยากาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAR)

ภาพบรรยากาศการประเมิ

Read more