นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (RETREAT) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

กองบริหารงานบุคคล  ม

Read more

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสะอ

Read more

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

ภาควิชานาฏดุริยางคศิ

Read more