ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีครอบครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more