ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คณาจารย์และบุคลากร 

Read more

โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหลักหก

คณาจารย์และนักศึกษา

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more