แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกร

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 3

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more