การจัดทำ KM ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การจัดทำ KM ภาควิชาค

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

รอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

การจัดการองค์ความรู้ ”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน”

อาจารย์เข้าร่วมฟังกา

Read more