ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (KM)

คณาจารย์ และเจ้าหน้า

Read more