มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการให้บริการ Digital Transcript และ Credit bank

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

หารือความร่วมมือโครงการ Credit bank และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more