โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม ทักษะการควบคุมและการติดตามงาน

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม 6 Q’s สำหรับนักบริหารยุคใหม่

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more