เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 4 ส.ค. 2559

ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา วันที่ 11 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more