ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าว “โครงการฝึกอบรม

Read more

ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

ภาควิชาเคมี จัดบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมี จัดบริกา

Read more