การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2557

อาจารย์เทวัญ  นันทวง

Read more

พิธีการมอบรางวัลการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more