การเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

เสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย

  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น

Read more