รับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555

 

Read more

บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ & ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

   บริษัท เอ็น.ซี.ซี

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

  

Read more