คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเปรมฤทัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียนชั้

Read more

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกำปัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียน โร

Read more

กลุ่มญาติมิตรของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ (ผู้สูงอายุ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

กลุ่มญาติมิตรของสถาบ

Read more