อบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ภาควิชาเคมีอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง

คณาจารย์ภาควิชาเคมี

Read more