ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

ภาพบรรยากาศ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

การอบรมคณะกรรมการตรว

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

   คณาจารย์และบุคลาก

Read more