โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลด้านพัฒนานักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรใหม่

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

นายเรืองศักดิ์ ภูธรธ

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการ การสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่

มทร. ธัญบุรี เปิดโคร

Read more