โครงการพัฒนาแนวทางจัดทำผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมที่ 2)

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลด้านพัฒนานักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรใหม่

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

นายเรืองศักดิ์ ภูธรธ

Read more