คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุด

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

  โครงการประชุมสัมมน

Read more

Presenter RMUTT ปี 2556 ลานด้านหน้าห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007

โครงการอบรมหลักสูตรก

Read more