นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน

ลงนาม – นายวิร

Read more

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตักบาตร – นายว

Read more

ประชุมให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมให้คำแนะนำ การ

Read more

ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สำนักงานอธิการบดี)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more