โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผศ.เมธา ศิริกูล เป็น

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตสาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more