งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ส.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

อบรมด้าน Security

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

อบรมเรื่อง ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more