โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภา

Read more