พิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ราชมงคลธัญบุรี” จัด

Read more

โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การปฏิบัติ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more