สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าประเมิน มทร.ธัญบุรี

สำนักรับรองมาตรฐานแล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โครงการประชุมสัมมนาท

Read more