ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดการอบรมโครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม

เปิดโครงการ –

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สวพ.พบนักวิจัย วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more