ราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสาขา

คณะอาจารย์และนักศึกษ

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน

  คณาจารย์ และนักศึก

Read more

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ศึกษาดูงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more