รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

ออกสหกิจศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ

Read more