นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556

  นายวิรัช โหตระไวศย

Read more

ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

มอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ

น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤท

Read more