พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบ Solar Roof

ลงนามความร่วมมือ – ร

Read more