พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ โรงเรียนธัญรัตน์

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

   รศ.ดร.นำยุทธ สงค์

Read more