มทร. ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ เฉาก๊วยชากังราว “ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา”

เมื่อวันที่ 27 เมษาย

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more