ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

มอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ

น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤท

Read more

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more