ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การเพาะเห็ด

  ช่วง นวัตกรรมสร้าง

Read more

Presenter RMUTT ปี 2556 บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ (บัวเหล็ก)

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

Presenter RMUTT ปี 2556 ป้ายประตูทางเข้าที่ 2

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

Presenter RMUTT ปี 2556 ลานด้านหน้าห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more