ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิด

Read more

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชุมและแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” จาก Meijo University เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

Mr.Jurai Hirata จาก

Read more