ประชุมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการสัมมนายกระดับครูอาชีวะ RAVTE เมื่อวันที่ 24 -25 ม.ค. 62

RAVTE – รศ.ดร.

Read more

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more

มอบรางวัลวิจัยให้กับนนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

  มอบรางวัล –  รศ.ดร

Read more