“7 HONGKRUEANG” งานโชว์ผลงานเด็กศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี

“น้องต้น”  นายชยกร  สีทาสังข์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาออกแบบภายใน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ประธานจัดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่  24  ภายใต้แนวคิด  “  7 HONGKRUEANG”   ภาควิชาศิลปะออกแบบและเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่  4 

Read more

โครงการ นักวิทย์จิตอาสา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “นักวิทย์จิตอาสา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของจิตอาสา จิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีบริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558

Read more

โครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย” โดยมีนายสรวิชญ์ โมกขาว (พี่เรียว) Game developer เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ

Read more

ภาพบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันทึ่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รังสิต อาคารโภชนาคาร 2545 และหน่วยเลือกตััง

Read more

โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more
Page 1 of 9412345102030...Last »