มทร.ธัญบุรี Archive

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการประปานครหลวง  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงบุคลากร  ณ  ห้องประชุมปิยราษฎร์  อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ การประปานครหลวง

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการประปานครหลวง  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงบุคลากร  ณ  ห้องประชุมปิยราษฎร์  อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย  จ.สมุทรปราการ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี หารือความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย  จ.สมุทรปราการ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง  ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง  ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล กับ บลจ.ไทยพาณิชย์  และ บลจ.เอ็มเอฟซี  เพื่อบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.เอ็มเอฟซี

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล กับ บลจ.ไทยพาณิชย์  และ บลจ.เอ็มเอฟซี  เพื่อบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล

  ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพบรรยากาศสอบตรง มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2557

     ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Page 1 of 4612345102030...Last »