มทร.ธัญบุรี Archive

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “นักวิทย์จิตอาสา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของจิตอาสา จิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีบริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  โครงการ นักวิทย์จิตอาสา

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “นักวิทย์จิตอาสา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของจิตอาสา จิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีบริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย” โดยมีนายสรวิชญ์ โมกขาว (พี่เรียว) Game developer เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้อง 8-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ในการนี้ อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน […]

  โครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย”

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย” โดยมีนายสรวิชญ์ โมกขาว (พี่เรียว) Game developer เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้อง 8-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ในการนี้ อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน […]

 • บรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันทึ่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รังสิต อาคารโภชนาคาร 2545 และหน่วยเลือกตััง มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมุด ชั้น 7   ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

  ภาพบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  บรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันทึ่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รังสิต อาคารโภชนาคาร 2545 และหน่วยเลือกตััง มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมุด ชั้น 7   ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

 • โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

  โครงการ ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • เสวนา – ดร.นาวิน  เยาวพลกุล ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรจบออกไปประสบความสำเร็จ”  ในโครงการ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่ ปีที่ ๑๓” ซึ่งเป็นโครงการติวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  โครงการ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่ ปีที่ ๑๓

  เสวนา – ดร.นาวิน  เยาวพลกุล ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรจบออกไปประสบความสำเร็จ”  ในโครงการ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่ ปีที่ ๑๓” ซึ่งเป็นโครงการติวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • มอบทุนการศึกษา – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา โดยคุณยอดชาย  ก้องกังวาล ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวโสภิดา  ตั้งคณานนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  มอบทุนการศึกษา

  มอบทุนการศึกษา – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา โดยคุณยอดชาย  ก้องกังวาล ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวโสภิดา  ตั้งคณานนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

 • เปิดโครงการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ที่ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  พิธีเปิดโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

  เปิดโครงการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ที่ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 •   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดลือกฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดลือกฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ภาพบรรยากาศ งานเดินวิ่งการกุศล "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 " วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพบรรยากาศ งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “

  ภาพบรรยากาศ งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ESTA – iit Alumni Thailand และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมกันจัดโครงการ The Engineering Student Talent Award Competition.2015 (ESTA) ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  The Engineering Student Talent Award Competition.2015 (ESTA)

  ESTA – iit Alumni Thailand และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมกันจัดโครงการ The Engineering Student Talent Award Competition.2015 (ESTA) ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • เปิดติวฟรี – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๑๓ ชั้น   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

  เปิดติวฟรี – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๑๓ ชั้น   ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี      

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี      

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 •   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 4

    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 2

    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Page 1 of 20123451020...Last »