พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนีย

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ฯ talent mobility 2564

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ความรู้สำหรับกรรมการตรวจรับพัสดุงานครุภัณฑ์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่1-3

โครงการงานสารบรรณและ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 6 – 8 มกราคม 2558 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more