พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

พิธีตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more