พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more