พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิม

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 29 พ.ย. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more