พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนีย

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาอินโดนีเซีย Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

ต้อนรับอาจารย์จาก Universitas Dian Nuswantoro ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหารและคณาจา

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประสานความร่วมมือกับ University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหารคณาจารย์

Read more