การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more