การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การเขียนวัตถุประสงค์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ระยะที่ 1

การเขียนวัตถุประสงค์

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more