บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จิตอาสาพระราชทานกับราชมงคล”

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิท

Read more

สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษ วันที่ 6 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การให้ความรู้และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษายุคใหม่

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒ

Read more