พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more

ประธานบริษัทวิศวกร 43 จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายยอดชาย  ก้องกังวา

Read more

มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา จัด

Read more